Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina
voor je Iphone menu mobieltjekleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


Het verlof en het aanschaffen van een vuurwapen bij de Proppenstampers.

Klik op de foto en deze wordt groter, dubbel klik wordt kleiner.

Het aanschaffen van een vuurwapen.

Het kopen van een eigen vuurwapen is mogelijk, nadat men minimaal een jaar als lid van een door de KNSA erkende schietvereniging ingeschreven heeft gestaan,
de oefeningen heeft bezocht en minimaal 18 schietbeurten heeft gemaakt in dat jaar.

De politie heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om u een verlof tot de aanschaf van en het voorhanden hebben van een vuurwapen te weigeren.

winchester geweer
De procedure:

De nieuwe Circulaire Wapens & Munitie (CWM) 2016 bevat, evenals de Circulaire Wapens en Munitie 2013, wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport.

 • De volledige tekst van de CWM 2016 vindt u hier.

 • In de loop van het eerste jaar beoordeelt de vereniging de schietactiviteiten van de nieuwe schutter en of deze minimaal 18 schietbeurten (per jaar) heeft verricht en heeft laten aftekenen in het schietboekje.

 • U besluit aan welke schietdiscipline u in de toekomst wilt gaan deelnemen en welk wapen daarvoor vereist is. Een aanvraagformulier voor de verkrijging van een verlof (WM3) kunt u ophalen bij het secretariaat van de Proppenstampers. U zult ook een inlichtingenformulier ontvangen, waarop u informatie over uw persoonlijke omstandigheden moet invullen en twee referenten moet opgeven.

 • U maakt uw keuze en gaat vervolgens naar de wapenhandelaar/verkoper en bestelt daar het wapen.

 • De handelaar/verkoper zal u vervolgens de gegevens van het wapen verstrekken, zoals kaliber, fabricaat, serienummer en wapensoort en zal het wapen voor u reserveren.

 • Nadat u van het bestuur het volledig ingevulde formulier (WM3 achterzijde) retour gekregen hebt, vervoegt u zich met de vereiste papieren (WM3, inlichtingenformulier, aantal pasfoto´s en geldig legitimatiebewijs) bij Bijzondere Wetten (BW). Het bestuur zal alléén het WM3-formulier ondertekenen als de genoemde discipline ook bij de vereniging kan worden beoefend.

 • Na enige tijd ontvangt u uw verlof (WM4). Tevens ontvangt u een formulier (WM2) dat mogelijk maakt, binnen een bepaalde tijd, het wapen over te schrijvenvan de handelaar/verkoper op uw eigen naam. Met dit formulier gaat u naar de wapenwinkel/verkoper en ontvangt u uw wapen.

 • Meestal moet u uw aankoop binnen een gestelde periode ter controle op het politiebureau bij BW laten zien.

 • Houdt u zich altijd aan de bijzondere bepalingen vermeld in uw verlof. Berg wapen en munitie altijd gescheiden van elkaar op in een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer en de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.
  Zorg er vooral voor dat onbevoegden (kinderen) er niet bij kunnen.

 • francotte geweer
  Algemene richtlijnen verlof:

  De hieronder vermelde bepalingen ten aanzien van vervoer van munitie zijn alleen van toepassing, voor zover uw verlof mede de bevoegdheid verleent te vervoeren respectievelijk munitie voor handen te hebben.

  Beperkingen:

  Het verlof tot vervoer is beperkt tot het vervoeren tussen de woning en de schietbaan, de erkende wapenhandelaar, of na daaraan voorafgaand verzoek of toestemming van politiezijde, het bureau van politie. Dit alles langs de weg, en binnen een tijdsbestek welke daar redelijkerwijs voor is geboden.

  Voorschriften:

 • Tijdens het vervoer dient het wapen (alsmede de munitie) zodanig te zijn verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend.

 • Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn (eventuele losse grendel uitnemen en apart opbergen).

 • In een eventuele patroonhouder (magazijn) mogen zich geen patronen bevinden.

 • Het wapen en de munitie worden tijdens het vervoer niet onbeheerd in het vervoermiddel achtergelaten.

 • Het wapen en de bijbehorende munitie worden bewaard in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk toegankelijke bergplaats.

 • De houder van een verlof ten behoeve van de schietsport is in het bezit van een op naam gesteld, en door het bestuur van de schuttersvereniging gewaarmerkt register van schietbeurten. In dit register wordt aantekening gemaakt van het aantal schietoefeningen/wedstrijden, waar aan de houder heeft deelgenomen. (Let op! Wanneer de controlerende instantie het aantal schietoefeningen vermeld in het register in twijfel trekt, dan zal de getekende presentielijst de doorslag geven)

 • De houder dient bij verhuizing binnen de gemeente, zijn verlof onverwijld ter wijziging aan te bieden aan het hoofd van de plaatselijke politie. Bij verhuizing naar elders (buiten de politieregio) zal hij zijn verlof inleveren, onder opgave van zijn nieuwe adres. Hij dient tijdig in zijn nieuwe woonplaats een nieuw verlof aan te vragen.

 • De houder dient uiterlijk twee weken voor de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan het hoofd van de plaatselijke politie. (Voor zover het een verlof betreft ten behoeve van de schietsport, onder bijvoeging van het schietbeurtenregister).

 • Bij misbruik van het verlof, dan wel wapen of munitie (waaronder mede te verstaan, het niet betrachten van uiterste zorg en voorzichtigheid), of bij het royement van lidmaatschap, zal het verlof onverwijld worden ingetrokken.

 • NPG Jubileum  Copyright © 2006 - 2024
  Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.